0

Thông báo Phân công Công việc liên quan đến Thông tư 32

Tổ Công nghệ thông tin và Phòng Kế hoạch nghiệp vụ đã gửi 3 file tài liệu liên quan đến Thông tư 32, bao gồm các mẫu giấy phiếu, bệnh án và giấy phép hành nghề, cho các khoa/phòng. Mỗi file chứa bảng ghi mã số và nơi phụ trách cụ thể. Điều Dưỡng Trưởng mỗi khoa sẽ làm đầu mối, với sự đôn đốc của Trưởng khoa, để kiểm tra, cập nhật và đánh dấu lại các phần việc được giao. Các khoa/phòng cần báo cáo lại cho Phòng Kế hoạch nghiệp vụ với thông tin bao gồm nơi gửi, người gửi, danh sách và tổng số các biểu mẫu thay đổi cũng như không thay đổi, kèm theo ghi chú thay đổi trên biểu mẫu cũ và mới. Mục tiêu là đảm bảo việc cập nhật và áp dụng các biểu mẫu mới một cách hiệu quả.

Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ
Thứ 2, 08/01/2024
Thời gian đọc phút
Thời gian đọc phút Lượt xem 185
Thông báo Phân công Công việc liên quan đến Thông tư 32

Để xem bài viết này, bạn cần mật khẩu hoặc đăng nhập với tài khoản nhân viên.

0 Bình luận

Về tác giả

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Kế hoạch nghiệp vụ

Phòng Kế Hoạch Nghiệp Vụ tại Trung Tâm Y Tế Anh Sơn chuyên điều phối và lên kế hoạch cho các hoạt đ…

Bài viết: 2 Lượt thích: 5 Lượt xem: 360

0 bình luận

Please write a comment.
Please provide your name.